Menu
A tolték titok - Sergio Magaña

A tolték titok - Sergio Magaña

"Sergio Magaña Ocelo...

Az X-akták legújabb évada sokkolóan képünkbe tolta az igazságot rendszerünkről!

Az X-akták legújabb évada sokk…

Az X-akták legújabb ...

Furcsa fények és "felsugárzás" Alsó-Normandiában, Franciaországban.

Furcsa fények és "felsugá…

2015. november 2-án ...

Csillagkapu SG-1: Puha felfedés, a titkos űrprogram informátora szerint...

Csillagkapu SG-1: Puha felfedé…

Lehet, hogy a rendkí...

A nem-megfigyelt társadalom: anti-arcok, ruhák és egyéb kütyük Nagytestvér ellen

A nem-megfigyelt társadalom: a…

Egy egész iparág épü...

Képes az asztrológia kokrét eseményeket előrejelezni?

Képes az asztrológia kokrét es…

Mit tud az asztrológ...

Sztázis kamrában alvó óriások készen állnak rá, hogy felébresszék őket...

Sztázis kamrában alvó óriások …

Sztázis kamrában alv...

A Passzív Android és a Teremtő Erő

A Passzív Android és a Teremtő…

Az elme arénájában, ...

Tiltott történelem – Krisztus vérvonala

Tiltott történelem – Krisztus …

Tiltott történelem –...

Ki az, aki fél a Paranormálistól? – Ami általában így néz ki:

Ki az, aki fél a Paranormálist…

FREDDY SILVA - Ki a...

Prev Next

Nem születhettünk bűnösnek ez ellenkezik az isteni törvényekkel...

  • Írta: 
Nem születhettünk bűnösnek ez ellenkezik az isteni törvényekkel...

"Jézus Krisztus Igaz története - Badinyi Jós Ferenc: Jézus Király, a Pártus herceg (részletek) Kegyelem Néktek és Békesség! Bevezetés: Jézust keresztre feszítették és megölték. Miért is? Mert vallási vezetőként tekintettek rá az emberek. Vallási vezetők pedig a jeruzsálemi

zsidó templom főpapjai lehettek csak, mert a csak zsidó vallás gyakorlata volt megengedett, és ez volt a hivatalos államvallás. Minden más hit, ideológia, Isten lényének más elképzelése eretnekségnek, pogányságnak volt törvényileg elrendelve, és azok hirdetőire, mint hamis prófétákra, a templomi törvény halálbüntetést írt elő.

Jézust is ilyen „hamis prófétának” tartották a zsidó „vallásvezérek”, mert nem a kegyetlen, uralkodni akaró, zsidó valláspolitika által eszményesített Jehovát istenítette, hanem a mindenkit egyformán szerető Mennyei Atya gondviselői jóságát dicsérte és Igazságát tanította. 

Ezért akarták őt a zsidók megölni, ahogyan az evangéliumokban olvashatjuk:

„…Meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok. Én azt beszélem, amit az én Atyámnál láttam, ti is azt cselekszitek azért, amit ti az atyátoknál láttatok.” (János 8:37-38.)

Jézus határozott különbséget tesz az Ő mennyei Atyja és a zsidók atyja - Jehova - között, akit nem ismert el Istennek az evangéliumi tudósítás szerint, mert így nyilatkozik róla:

„…Ha Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől származtam és jöttem…. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt az kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és a hazugság atyja.” (János 8:42-44.)

images

Később a zsidók rá is kérdeznek? „…. Nem jól mondjuk mi, hogy szamaritánus vagy és az ördög van benned?” (János 8:48.) Jézus születését karácsonykor, azaz Gurusúnykor ünnepeljük az újra éledő fényben. Jézus követésének útja azonban nem könnyű, mert tanításának csak igen kis részét foglalják magukban a kereszténység evangéliumai, melyeknek alapvető szelleme az, hogy „Jézus áldozati bárány, akinek vére elveszi az emberiség bűneit”.

Ez a hittétel teljesen a zsidó vallásban gyökerezik és bizonyítéka annak, hogy nem Jézus Urunk alapította a mai keresztény vallásokat,! hanem legnagyobb ellensége - Saul rabbi - a kereszténység Szent Pálja, aki sohasem hallotta Jézus szavait, fogalma sem volt arról, hogy mit tanított, hanem a zsidóság új szektáját alapította meg tanaival, melyeknek alaptétele az, hogy „vérontás nélkül nincs bűnbocsánat.” (Zsidókhoz írt levele 9:22.)

Ezért lett a kereszténység hivatalos neve „zsidó-kereszténység”. Ezért nem találjuk meg az evangéliumok között Jézus tanítványainak írásait. Ugyanis a jézusi tanítás, az Istenfiúság tudatának lelkünkbe való közvetlen beültetése, Istenhez való közvetlen tartozásunk, Isten és lelkünk homogenitása mind-mind hiányoznak azokból az írásokból, amelyet a kanonizált, zsidó szellemű evangéliumok tartalmaznak.

Nem születhettünk bűnösnek; ez ellenkezik az isteni törvényekkel, és a józan ésszel. Így nincs szükség bizonytalan megváltásra sem. Jézus sohasem mondta azt, hogy „bűnben születtünk”. Azt sem, hogy Ő a „megváltó”. Ez a zsidó-keresztény vallástanítás, az ún. „paulinista” teológia álláspontja.

Jézus felvilágosító szavait megtaláljuk János evangélistánál, amint mondja: „Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon sötétségben, aki engem hisz.” (János 12-46.)

Jézus születési helye

„…lásd meg, hogy Galileából nem támadt próféta.” (János 7.52)

„…csak nem Galileából jön el a Krisztus?... „

Dávid magvából és Betlehemből, ama városból jön el a Krisztus, ahol Dávid vala?” János 7:41-42)

Van tehát három helyszínünk: Galilea, Betlehem és Dávid városa.

Galilea: ez az elnevezés e tartomány héber nevéből ered. Ugyanis a zsidók „galil hag goiim”-nak nevezték ezt a területet. Angol fordításban így olvashatjuk, „galil of the gentiles”, vagyis a nem zsidók országa. Ugyanis a héber „goiim” kifejezés alatt a nem zsidó népek értendők, akik Júdeától északra laktak.

Galileában tehát nem laktak zsidók! Tudni kell azt is, hogy Galilea és Szamaria nagyon sokáig volta Pártos Birodalom fennhatósága alatt. A galileai nép nem volt zsidó, hanem „máshitű”. A magaslatokon épített templomaikat a „korrupció helyének” nevezték el a zsidók, mert itt tisztelték a galileusok az Istenanyát, akit a biblikus írások „Astarte vagy Asthoret” néven említenek.

Miután a Jehova-tisztelet nem ismeri el az Istenben lévő „női” teremtő erőt, így a héber nyelvnek még szava sincs az „istennő” kifejezésre. A galileusok vallása a „Fény Szűzének” nevezte, aki mellett ott találjuk a „Fény Atyát” (Bál, Bél,) és a „Fény Fiát”, aki a Világ Világossága (azaz Én-Lil).

E vallásnak a tudós papjait nevezték „mágus”-nak, szintén a sumér „mah” vagy „mag” - azaz „tudós, hatalmas” értelemben. Az evangéliumoknak a judaisztikus teológia szerinti nézete és kiértékelése szerint, a zsidók azzal vádolták Jézust, hogy ő is „mágus” és ezt az álláspontot megerősíti Márk evangélista írása (3:22), ahol „belzebub”-bal van Jézus azonosítva. indoklás: „belzebub, démon és mágus” a héberben azonos jellel íródnak.

images1

Betlehem: Az evangéliumi hagyomány Jézus születése helyéül jelöli.

Máté így mondja „Jézus a júdeai Betlehemben született…” (2:1). Ez a „júdeai „Betlehem” a „Beth-lehem” nevet Jézus halála után kapta a Saul-Pál követői által megalakított zsidó-keresztény egyháztól, mert ezt a kis települést Dávid idejétől kezdve Beth-lomon néven ismerték.

Azért volt fontos a zsidó szellemű evangélistáknak „Dávid városának” Betlehemmé való változtatása, mert Mikeás próféta jövendölése szerint (5:2) „belőled (tehát Dávid városából) származik nekem, ki uralkodó lesz Izraelen.”

Tehát azok nevezték át Beth-lomont Beth-lehemmé, akik Jézusban a zsidó Messiást látták és Jézust „Dávid leszármazottjának” hirdették. Ma már tudjuk, hogy a zsidók sohasem ismerték el Jézust az ő Messiásuknak (görögül Krisztusnak), mert még ma is epedve várják az ő valódi „messiásukat”, a Világ Urát.

De baj van a „júdeai Betlehemnek” Jézus idejében való létezésével is, ugyanis Júda Betlehemének semmi nyomát sem találták meg a Kr.u. első három században és az a tradíció, hogy Jézus itt egy barlangban született volna, legfeljebb a Kr.u.-i második század második feléig vezethető vissza, Justin mártír által említve.

Jézus tehát valóban Betlehemben született, de ez a Betlehem Galileában van, a goimok országában, Názárethtől kb. 6 km távolságban. Nagyon régi városka, és a 14. századból való „Amarna szövetségben” Bit-Lahmi néven található. Közelében van a Tábor-hegy, ahol a galileus vallásnak volt a magaslatra épült temploma, amit Kr.e. 218-ban III. Antiochus fallal vett körül.

A legenda szerint Jézus innen emelkedett fel az égbe. Tisztáznunk kell még a „Dávid fia” fogalmat is. Máté evangéliuma ugyanis Jézus Krisztusnak, Dávid fiának és Ábrahám fiának nemzetségi felsorolásával kezdődik, melynek ha a végére érünk (1:16) láthatjuk, hogy ez nem Jézus nemzetségtáblája, hanem azé a bizonyos Józsefé, akit a szent iratok Jézus édesanyja - Mária - férjének neveznek.

Azután megtudjuk, azt is (1:20), hogy Mária a Szentlélektől fogant, és nem Jézus, hanem József, Dávidnak a fia. József van tehát eredeztetve a Dávidi nemzetségből. De az evangéliumi írás Jézus szavaival is megcáfoltatja a messiási létezés rá vonatkozó azon feltételét, hogy ő - Jézus - mint Messiás, Dávid fia lenne, mert azt feleli a zsidók erre vonatkozó kérdésére: „Ha tehát Dávid Urának hívja őt, akkor miképpen a fia?” (Máté 2-45)

Jézus nem az ószövetség áldozat-követelő Jehova istenét vallotta magáénak, hanem a szerető Mennyei Atyát, szavaival „Én azért születtem és ezért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az Igazságról.” (János 18:37)

De mi az „Igazság”? Hová lett Jézus urunk igazsága? Miért némították el apostolait, akik hirdették az Ő tanítását? Miért nincs Jézus apostolaitól eredő evangéliumunk?

images3

A református Bibliából vett térképrészleten jól látható, mindkét Betlehem ábrázolva van. Az eredeti, Galileában és az átnevezett, Jeruzsálem mellett. A Jézus korabeli térképeken a Galileai Betlehemet már nem ábrázolták...

Hová lettek az apostolok?

Egyikük sem lépett a római birodalom földjére, hanem csak az Eufrátesztől keletre tanították mindazt az „igazságot”, amit Mesterüktől, az Úr Jézustól tanultak. Csaknem mindegyikük az Eufrátesztől a Indus folyóig elterülő Pártos birodalomban élt és szervezte a Jézus-hitűeket Jézus egyházába, hiszen Eusebios tudósít minket arról, hogy 360 templomukat rombolták le a Pártos birodalom bukását követő szaszanida-perzsa uralkodók, akik csak Zoroaszter - általuk átdolgozott - vallását ismerték el.

Az Úr által választott apostolok is galileaiak voltak. Tekintve, hogy Saul-Pál a római kereszténység alapítója, munkásságával és hirdetett ideológiájával Jézus apostolai sohasem értettek egyet - érthető, hogy az általa alapított Római Egyház, mely a saul-páli júdai kereszténységet tette magáévá és vallását a júdaizmusból származtatja - teljesen mellőzte Saul-Pállal magával és tanaival is ellenkező jézusi apostolok munkásságát és igehirdetésének ismertetését.

Az Újszövetségben, szinte egyetlen, Jézus apostolaitól közvetlen származó iratot sem találunk, viszont az anyag 62%-a Saul-Pál műve.

Az Apostolok Cselekedetei 12. fejezete szerint Jakabot, János testvérét Heródes megölette. Maradt tehát tíz munkálkodó apostol, de ezek tevékenységéről innentől kezdve az „Apostolok Cselekedetei” című újszövetségi irat nem beszél, hanem az önjelölt, magát apostolnak kinevező Saul-Pál útjait és júdai-keresztény módszerű térítését írja le.

imag01Egyetlen kivétel van csupán, amikor: „Előállanak azonban némely hívők a farizeusok szervezetéből valók közül, mondván, hogy körül kell metélni a pogányokat, és megparancsolni, hogy Mózes törvényét megtartsák.” (ApCsel 15:5) És amikor nagy vetélkedés támadt, felkelvén Péter, mondá nekik: „Atyámfiai, férfiak, ti tudjátok, hogy az Úr régebbi idők óta kiválasztott engem mi közülünk, hogy az én számból hallják az evangéliumnak beszédét és higgyenek… most azért mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába oly igát tegyetek, melyet sem a mi atyáink sem mi el nem hordozhattunk.” (ApCsel 15:7,10)

Ebből a részből tudjuk meg, hogy Péter ellenzett minden zsidó vonatkozást - elsősorban a mózesi törvényt (vagyis a Tórát, mely a Bibliában Mózes 1-5 könyvét tölti ki) - és azt elviselhetetlen igának nevezte. Viszont Saul-Pál ennek a folyamatosságát hirdette és a mózesi áldozat-ideológiába sorolta be egyszerű bűnbakként a galileai Jézust is.

Viszont a Jézus által választott és „felkent” apostolok nem a Saul-Pál vallást, hanem a „jézusi evangéliumot” hirdették, mely szerint Jézus azért jött e világra, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett - értvén alatta Naphoz hasonlított - mindenkiről gondoskodó - mindenki Istenének imádatát.

Ezt hirdették Jézus apostolai - a megmaradt tíz.

A keresztény papi breviárium szerint:

Máté: … nemsokára Etiópiába - a kusok földjére - utazik… a királyt és annak feleségét az egész országgal együtt Krisztus hitére téríti…

Kánáni Simon és Taddeus Judás: …ez Taddeus Mezopotámiát, az Simon Egyiptomot az evangélium prédikálásával bejárta. Azután Perzsiában találkozva, miután Jézus Krisztusnak számtalan hívőt szereztek és hitet azokon a mérhetetlen kiterjedésű vidékeken és azoknak a vad népeknek hirdették…

(Meg kell jegyezni, Perzsia ebben az időben nem létezett, hanem a későbbiekben Perzsiának nevezett „mérhetetlen kiterjedésű területet” az apostolok idejében Pártos birodalomnak hívták.)

András (Péter testvére): …Jézus szenvedése és feltámadása után András, midőn Európa Szkítiájába jött, mely provincia neki Krisztus hitének a vetésére osztályrészül jutott…

Tamás: …a galileai Tamás apostol, a Szentlélek eljövetele után különböző országokba indult, hogy Krisztus Evangéliumát hirdesse. A párthusoknak, médeknek, perzsáknak, hírkánoknak és baktriaiaknak átadta a Krisztus-hit és az Életnek a Törvényeit. Végül a hindukhoz ment, őket a krisztusi vallásra nevelte.

saints1sm

Bartalomé: …galileai apostol, midőn az innenső Indiába indult, amelyik neki a földkerekség elosztásakor Jézus Krisztus evangéliumának prédikálására jutott, Jézus Urunk jövetelét Máté evangéliuma szerint hirdette azoknak a népeknek. De amidőn abban az országban nagyon sokakat Jézus Krisztushoz térített, és sok munkát és kellemetlenséget elszenvedett, a nagyobb Arméniába jött.

Ott Polimus királyt és feleségét, azonkívül 12 várost a Jézus-hitre vezetett, ami az azon nép papjainak nagy irígységét váltotta ki… az ő teste Albanusban, mely Armenia-mayor városa, ahol kiszenvedett - ott van eltemetve.

Fülöp: Bethsaidában született és a Szent-Lélek erejével az Szkítiájába ment evangéliumot hirdetni - és sok hívet szerzett A hitnek. Jézus apostolai tehát a Pártos Birodalomban szervezték meg elsősorban a jézusi tanítás szerinti igazi Egyházat, amelyben teljesen ismeretlenek voltak a saul-páli spekulációk.

Ez az egyház mentes volt a zsidó vonatkozástól és zsidó tanítástól. A Szeretet egyháza volt, ahol nem ismerte senki a „szemet szemért, fogat fogért” doktrínát; sem a tanítók, sem a hívők. A Szeretet vallása élt itt, valóban vallva és gyakorolva. Ebben a „vallásban” az élet a fény és a sötétség együttes létezése.

A Fény teremti a Tudást és a Jóságot, míg a sötétség birodalmává esik a nemtörődömség, tudatlanság, irigység, gyűlölet, bosszú, hazugság, kapzsiság, lopás, csalás, kétszínűség, dologtalan lustaság. A Fény teremti a művészeteket és belőle fakad az ihlet is. Párthia területén már az ő igehirdetésük előtt is a „szeretet” volt az alap, melyre a szkíták életüket felépítették.

A szkítáknál a „szeretet egyházának” megszervezése semmiféle nehézségbe nem ütközött, hanem a megértésben jó követőkre és hívőkre talált....

A Nag-Hammadi kéziratok között találjuk többek közt a következőket:

  • Tamás Evangéliuma,
  • Fülöp Evangéliuma,
  • János Apokrifonja (Titkok könyve),
  • a Hit Evangéliuma,
  • Egyiptomi Evangélium (A láthatatlan lélek szent könyve),
  • Péter levele Fülöphöz,
  • Péter Apokalipszise (Beszélgetés a Megmentővel),
  • Mária-Magdala Evangéliuma, stb.

Jézus azt tanította, hogy Isten előtt minden ember egyforma érték és a tudás fénye az, amivel az ember jobban és jobban közeledhet Istenhez.

Így történt aztán, hogy az ún. „gnosztikus keresztények” nem értettek egyet azzal, hogy a püspökök és egyházi „méltóságok” Isten és a hívő közé állnak, és magukat és beszédüket „Isten akaratának” nyilvánítják, s ezzel tulajdonképpen a hívő nem az Isten, hanem az egyház és az egyházi hierarchia szolgájává válik. Ezt az álláspontot azonban csak a társadalmi rend felforgatásának tulajdonították.

Lényeges teológiai különbségek a gnosztikusok tanításában:

1. Jézus Isten-emberi mivoltának és küldetésének értelmezése, és

2. A nő szerepe az isteni rendeltetésű életben...."

Folytatás a forrásnál:

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Tartalomból

Érdekes

Idegenek

Filmajánló

Ősök Világa

Videók