Menu
A tolték titok - Sergio Magaña

A tolték titok - Sergio Magaña

"Sergio Magaña Ocelo...

Az X-akták legújabb évada sokkolóan képünkbe tolta az igazságot rendszerünkről!

Az X-akták legújabb évada sokk…

Az X-akták legújabb ...

Furcsa fények és "felsugárzás" Alsó-Normandiában, Franciaországban.

Furcsa fények és "felsugá…

2015. november 2-án ...

Csillagkapu SG-1: Puha felfedés, a titkos űrprogram informátora szerint...

Csillagkapu SG-1: Puha felfedé…

Lehet, hogy a rendkí...

A nem-megfigyelt társadalom: anti-arcok, ruhák és egyéb kütyük Nagytestvér ellen

A nem-megfigyelt társadalom: a…

Egy egész iparág épü...

Képes az asztrológia kokrét eseményeket előrejelezni?

Képes az asztrológia kokrét es…

Mit tud az asztrológ...

Sztázis kamrában alvó óriások készen állnak rá, hogy felébresszék őket...

Sztázis kamrában alvó óriások …

Sztázis kamrában alv...

A Passzív Android és a Teremtő Erő

A Passzív Android és a Teremtő…

Az elme arénájában, ...

Tiltott történelem – Krisztus vérvonala

Tiltott történelem – Krisztus …

Tiltott történelem –...

Ki az, aki fél a Paranormálistól? – Ami általában így néz ki:

Ki az, aki fél a Paranormálist…

FREDDY SILVA - Ki a...

Prev Next

Constantinus kereszténysége. (Udvari léhűtők!) Kiemelt

  • Írta: 
A kereszténység gyakorlatilag erő és szépség nélküli, udvarias álarccá vált. A kereszténység gyakorlatilag erő és szépség nélküli, udvarias álarccá vált.

Idézet: (Edgar Cayce a reinkarnációról / Noel Langley) "Constantinus kereszténysége Voltaire A niceai zsinat (Kr. u. 325) Órigenész Püthagorasz és Platón Pszichológia, vallás és gyógyítás című művében Dr. Weatherhead kijelenti:

"Az, hogy Constantinus római császár megtért a keresztény hitre (Kr. u. 325), nagyon is kétes értékű nyereség volt Krisztus ügye számára. Lehet, hogy az égen keresztet látott, amelyet e szavak vettek körül: In Hoc Signo Vinces (e jelben győzni fogsz), ám ő olyan kereszténységet teremtett, amely elvetette a keresztet; akár egy párnát is használhatott volna jelképeként. A mindenek felett álló Név egykor megjelent Krisztus ifjú lovagjainak sápadt homlokára, akik vagy százával haltak meg érte, vagy szerteszét vágtattak a gúnyos, közönyös világban, hogy hirdessék az örömhírt, az Evangéliumot.

De az az idő már elmúlt. Constantinus "megtérése" katasztrófának bizonyult... A kereszténység gyakorlatilag erő és szépség nélküli, udvarias álarccá vált. Minden udvari léhűtő kereszténnyé lett. A gerinctelen talpnyalók, akik vihorászva élték a semmittevés napjait a római udvar fényűzése közepette, a sunyi, ravasz paraziták, akik a birodalom energiáján és hatalmán élősködtek, egy csapásra megtértek mind... A pogányság megmaradt, de ráragasztották a kereszténység címkéjét, amiként ma is.

Krisztus vallása sohasem támadt fel, néhány rövid időszakot kivéve, és igaz szentek nélkül túl sem élte volna a századokat."   Voltaire Forduljunk most Voltaire (1694-1778) géniuszához, aki a történelem egyik legnagyszerűbb gondolkodója és a demokrácia egyik szülőatyja volt. Meglátjuk, hogy az ő Filozófiai szótárából vett, csípős idézetek jócskán megelőzték Dr. Weatherhead érveit. "Az első század végére vagy harminc evangélium létezett, mindegyik más társasághoz tartozott, és Kisázsiában, Szíriában, Alexandriában, még Rómában is vagy harminc keresztény szekta bújt elő a földből - írja Voltaire.

- Két-három történész, zsoldosok vagy fanatikusok lehettek, piedesztálra emelte a barbár és elpuhult Constantinust, az igazságos és bölcs Julianus császárt pedig úgy állította be, mint valami gonosztevőt. A későbbi krónikások ezekből merítettek: megismételték a hízelgést és a rágalmakat is. Végre eljött az egészséges kritika ideje: ezernégyszáz évvel később a felvilágosodott emberek felülvizsgálták a tudatlanok ítéletét. Constantinusról bebizonyosodott, hogy megalkuvó volt, aki egyformán vetett meg Istent és embert. Így okoskodott: "A keresztség minden vétek alól feloldoz. Ezért megölhetem a feleségemet, a fiamat és minden rokonomat. Aztán megkeresztelkedhetem, és a Mennybe jutok". És eszerint is cselekedett. De keresztény volt, és szentté avatták..."  

A niceai zsinat (Kr. u. 325) Az egyik dogmatikus iskola azt állítja, hogy a reinkarnációt a niceai zsinat utasította el. Ez esetben érdemes ideiktatni Voltaire elemzését a zsinat céljáról: "Alexandras, Alexandria püspöke prédikációiban azt az elvet tartotta helyesnek, hogy Isten szükségszerűen egy és oszthatatlan - hogy monász (egyedülálló egység), a szó legszigorúbb értelmében, és ez a monász háromságot alkot.

Alexandras monásza felháborította Ariust, a papot, aki nyilvánosan denunciálta az elméletet. Alexandras sebtében alakított híveiből egy kis tanácsot, és kiközösítették a papot... Constantinus császár elég nagy gazember volt ahhoz, hogy békítő levelekkel mindkét hadakozó félhez elküldje a tiszteletreméltó Osius püspököt, és mikor Osius jogos elutasításban részesült, összehívták a niceai zsinatot. A megfontolandó kérdés az volt:

Jézus-e az Ige? Ha igen, akkor Ő az idők kezdete után sugárzott ki Istenből, vagy előtte? Ha Ő Istenből sugárzott ki, akkor egyképpen örökkévaló és egylényegű Vele, vagy csupán hasonló szubsztancia? Teremtetett, vagy nemzették? És hogy létezik az, hogy ha Neki ugyanaz a természete és a lényege, mint az Atyának és a Fiúnak, nem tudja megcselekedni mindazt, amit azok ketten, holott azonos velük? Ezt én meg nem érthetem. Soha senki nem értette. S ezért mészároltak le annyi embert.

A niceai zsinat végső határozata az lett, hogy a Fiú egyidős az Atyával, és egylényegű vele... és a háború végigsöpört a Római Birodalom minden szegletében. Egymást követték a polgárháborúk századokon át, egészen napjainkig, a gyilkos üldözések folytatódtak... Jézus nem tanított metafizikai dogmákat. Nem írt teológiai értekezéseket. Nem mondott ilyeneket: "Egylényegű vagyok; két akaratom van és két természetem, egyetlen személyben".

A ferencesek és dominikánusok számára, akik ezerkétszáz évvel Őutána bukkantak fel, nyitva hagyta azt a kényes és nehéz kérdést, hogy a Szűzanya vajon eredendő bűn útján fogant-e. Az unitáriusok az eredendő bűn elméletének elfogadását a kereszténység eredendő bűnének nevezik. Isten elleni merénylet - mondják... Az unitáriusok nagyobb hangsúlyt helyeznek az első Ťeretnekekť hitére, akik az apokrif evangéliumokért haltak meg, ezért nem is tekintik a mi négy szent Evangéliumunkat másnak, mint titkos műveknek.

Ha valaki azt merészeli állítani, hogy Ő csak azért teremtette az emberiség egymást követő generációit, hogy aztán mindenféle büntetésnek vesse alá, azzal az ürüggyel, hogy őseik megettek egy bizonyos gyümölcsöt, ezáltal a legabszurdabb embertelenséggel vádolja Őt. Ez az istenkáromló gyanúsítás még megbocsáthatatlanabbb a keresztények között, mivel az eredendő bűnről nem esik említés sem Mózes öt könyvében, sem az apokrif, sem a kanonizált evangéliumokban, de egyetlen olyan szerzőnél sem, akiket az Egyház alapító atyáinak tekintenek.

A lelkek vagy az örökkévalóságból lettek teremtve (aminek az a következménye, hogy mérhetetlenül öregebbek, mint Ádám bűne, és nincs is semmi közük hozzá), vagy pedig a fogantatáskor jöttek létre. Ez esetben viszont Istennek minden születés alkalmával egy új lelket kell teremtenie, amelyet aztán örökös nyomorúságba kell taszítania, vagy Isten Maga az emberiség lelke, amiből az következik, hogy Ő is kárhozott, a rendszerével együtt..."

S végül Voltaire eképpen tapint az ügy lényegére: "Az Egyház alapítói közül egyik sem idézett egy árva szakaszt sem a négy evangéliumból úgy, ahogy mi elfogadjuk ma őket. Nemcsak hogy az evangéliumokból nem idéztek: ráadásul ragaszkodtak néhány olyan passzushoz, melyeket ma csak a kánon által elutasított apokrifokban találunk meg. Oly sok hamis evangéliumot hitték először hitelesnek, hogy azok, amelyek ma hitünk alapját képezik, ugyancsak lehetnek hamisítványok."   Órigenész Mindez logikusan elvezet bennünket Órigenész (Kr. u. 185-254) tanaihoz, amelyek körül ekkor összpontosult a vita. Órigenész tanításai létfontosságúak voltak az eredeti evangéliumok fennmaradásában.

Tolla éppoly termékeny volt, mint Voltaire-é, de az Encyclopaedia Britannica szerint legtöbbet vitatott munkája, a Stromata tíz könyve szinte nyomtalanul elveszett. Ez rendkívül fontos tény, mivel Órigenész ebben hasonlította össze az elfogadott keresztény tanokat Platón, Arisztotelész, Numenius és Corrutus "keresztény" dogmáival. Egész életét az eredeti evangéliumok védelmének szentelte. "Nem is a hit és a tudás összevetését tekintették sértőnek, hanem inkább egyes, elszigetelt állításokat, például a lélek preegzisztenciájáról (korábbi létezéséről) szóló doktrínát...

Órigenész az egész emberiség bűnös voltát azzal tudta megmagyarázni, hogy a lelkek a világ teremtése előtt is léteztek, és már akkor elbuktak. Órigenész Contra Celsum című művében leszögezi: "Nincs-e vajon összhangban az értelemmel, hogy minden lélek, bizonyos rejtélyes okoknál fogva (e helyütt csak Püthagorasz, Platón és Empedoklész nézeteiről beszélek, akikre Celsus sűrűn hivatkozik), korábbi cselekedeteik miatt vettetett emberi testbe? Nem ésszerű-e, hogy azok a lelkek, akik a lehető legnagyobb jócselekedetek véghezvitelére használták a testet, olyan testhez szereznek jogot, amelynek minősége fölötte áll a többiekénél? A lélek, amely természeténél fogva anyagtalan és láthatatlan, anyagi helyen nem létezik a hely természetéhez illő test nélkül. Ennek megfelelően leveti egyik testét - melyre korábban szüksége volt, de a megváltozott állapothoz immár nem megfelelő -, és felváltja egy másikkal." Ezt írja De Principiis című munkájában: "Minden lélek előző életének diadalai által megerősödve, a kudarcok által meggyengülten jön erre a világra. Helyét a világban a korábbi bűnök és érdemek határozzák meg; ezek döntik el, hogy megbecsülésben vagy megvetésben részesül-e. E világban való működése szabja meg helyét abban az ezután következőben."  

Platón és Püthagorasz egyaránt elismerte a reinkarnációt. Hogyan is egészítette ki az ő "pogány" filozófiájuk a Keresztény Atyák hitét? Püthagorasz (Kr. e. 582-507) nézetei csak Diogenész Laertiusz és Jamblikhusz róla írt életrajzaiban maradtak fenn. Az előbbi szerint Püthagorasz azt hangoztatta: "Mercurius adományaként lelke minden vándorlására emlékezett, valamint arra is, hogy lelke mit tapasztalt a halál és az újjászületés között."

Platónnál (Kr. e. 427-347) közvetlen ismertetést találhatunk:

"A lélek idősebb, mint a test. A lelkek szakadatlanul újra és újra megszületnek a világra. Az igaz filozófus lelke, amennyire lehet, tartózkodik az élvezetektől és vágyaktól, fájdalomtól és félelmektől... Mivel ha ugyanazt a véleményt alkotja, mint a test, és ugyanazokban a dolgokban leli élvezetét, sohasem tud tiszta állapotban a Hádészbe jutni, hanem mindig a testtől szennyezetten kell eltávoznia, és így hamar át kell költöznie egy másik testbe, következésképpen nem érintkezik azzal, ami isteni, tiszta és változatlan.

Tudjátok meg: ha rosszabbá váltok, akkor a rosszabb lelkek közé kerültök, de ha jobbá, akkor a jó lelkek közé; az egymást követő életek és halálok sorozatában úgy fogtok szenvedni, ahogy a hasonlóknak szenvedniük kell a hasonlók kezei által." Szögezzük le azt is, hogy Szent Jeromos (Kr. u. 340-400) egyszer így magasztalta Órigenészt: "az Egyház legnagyszerűbb tanítója az apostolok óta". Ez aligha elfogadható, ha az Új Testamentum már akkor is olyan homályos volt a reinkarnációra vonatkozó utalásokat illetően, mint manapság.

Órigenésznek kétségtelenül előkelő helyet tartottak fent az ősegyház alapítói között, tanításainak tehát szilárdan kellett támaszkodniuk az akkoriban elfogadott igaz evangéliumokon. Alexandriai Szent Kelemen (150-220), Intés a pogányokhoz című művén szintén világosan kimutatható Platón hatása. "Hosszú idővel a világ keletkezése előtt már léteztünk Isten szemében, mert az a mi sorsunk, hogy Őbenne éljünk. Az Isteni Ige értelmes teremtményei vagyunk. Következésképpen a kezdetektől fogva létezünk, mert kezdetben vala az Ige... Nem először mutat irántunk könyörületet kóborlásaink során.

A kezdettől fogva szánakozott felettünk." Szent Jeromos és Szent Ágoston Platónra vonatkozó nézeteihez hozzá kell tenni Szent Gergely (257-332) véleményét is, aki azt állította: "Feltétlenül szükséges, hogy a lélek megtisztuljon, és ha ez nem megy végbe a földi élet során, akkor a következő életekben kell megvalósítani." Szent Ágoston (354-430) annyira tisztelte Platónt, hogy ezt írta Contra Academicos címet viselő munkájában: "Platón üzenete a legtisztább és legsugárzóbb minden filozófia között; végre szétoszlatta a tévedés sötétjét, és most ott ragyog, elsősorban Plótinosznál, aki platónista, és olyannyira hasonlatos mesteréhez, hogy az ember azt hinné, együtt éltek, vagy inkább - mivel oly hosszú idő választotta el őket -, hogy Platón Plótinoszban született újjá."

Hogy a kör bezáruljon, Plótinosz (205-270) Órigenésszel együtt Ammoniusz tanítványa volt, aki Kr. u. 193-ban Egyiptomban megalapította a neoplatonizmus híres alexandriai iskoláját. Plótinosz talán A lélek alászállása című művében a legérthetőbb és legkifejezőbb: "Így a lélek, noha isteni eredetű, a magasabb régiókból megérkezve beleolvad a test sötét tartályába, és bár természeténél fogva egy vízözön utáni istenség, leereszkedik ide a hatalom és más alacsonyrendű dolgok kedvéért... Ám lelkeink ki is emelkedhetnek innen, hogy magukkal vigyék mindazt, amit bukott állapotukban megtudtak és elszenvedtek.

Így tudják meg, milyen áldás a tiszta világban időzni, és az ellentétek összevetésével még világosabban érzékelhetik a felsőbbrendű állapot nagyszerűségét. Ha megtapasztaljuk a rosszat, jobban ismerjük majd a jót is... Nem a teljes lélek lép be a testbe: egy része mindig a tiszta világban időzik, amely valamennyire különbözik ettől az érzékelhető világtól, és az a rész, amely itt időzik az érzékek világában, nem engedi megpillantanunk azt, amit a lélek felsőbbrendű része tapasztal.

Előttünk áll hát az ősegyház négy szentjének tanúvallomása. Nem lehet, hogy mindegyikük eszelős vagy hóbortos volt, az sem lehetséges, hogy egyházuk akkori tanításaival ellentétes tanokat tettek volna magukévá. A tényből, hogy következetesen ragaszkodnak Platón "keresztény" tanaihoz, kiolvasható az a meggyőződés, mely szerint maga Krisztus is belevette ezeket a tanokat saját filozófiájába.

Pontosan mikor esett át az evangéliumok eredeti szövege ilyen drasztikus átformáláson? Az elérhető kutatási anyagokban egy árva forrás sem akad, amely világos, bizonyító erejű választ adna. A Catholic Encyclopedia az egyetlen, amely egyáltalán sejtet valamit.

Hol vannak az eredeti evangéliumok, s mi van benne, amiért nem olvashatjuk? Talán olyan igazságok, melyet valakik nem akarnak, hogy tudjuk? ( vilagok)

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Tartalomból

Érdekes

Idegenek

Filmajánló

Ősök Világa

Videók